Política de Privacidade

Amador Fotógrafos pon á disposición dos usuarios información sobre como tratamos os seus datos persoais e protexemos a súa privacidade e información.

Amador Fotógrafos non recolle datos persoais a través do sitio de internet www.amadorfotografos.es. Non obstante, se vostede se pon en contacto connosco por outras vías, recomendámoslle que lea atentamente esta sección.

¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

O responsable do tratamento dos datos persoais é Beatriz Souto Díaz, con NIF 76580730-E, con domicilio en Plácido Peña 23. 27800 Vilalba Lugo, e dirección de correo electrónico info@amadorfotografos.com.es

 

Amador Fotógrafos pon á disposición dos usuarios información sobre como tratamos os seus datos persoais e protexemos a súa privacidade e información.

Amador Fotógrafos non recolle datos persoais a través do sitio de internet www.amadorfotografos.es. Non obstante, se vostede se pon en contacto connosco por outras vías, recomendámoslle que lea atentamente esta sección.

¿Quen é o responsable do tratamento dos seus datos persoais?

O responsable do tratamento dos datos persoais é Beatriz Souto Díaz, con NIF 76580730-E, con domicilio en Plácido Peña 23. 27800 Vilalba Lugo, e dirección de correo electrónico info@amadorfotografos.com.es.

O usuario comprométese a non transmitir, introducir, difundir ou poñer á disposición de terceiros calquera tipo de material e información (ficheiros de son e imaxe, fotografías, software, etc.) que sexan contrarios á lei, á moral, á orde pública e ás presentes condicións xerais de uso e as particulares que lle sexan de aplicación.

¿Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Os datos persoais que o interesado facilita a Amador Fotógrafos son tratados únicamente para prestarlle os servizos solicitados e realizar a facturación dos mesmos.

Amador Fotógrafos non utiliza os seus datos para outras finalidades diferentes das aquí descritas. En especial, non lle enviaremos comunicacións comerciais de ningún tipo.

¿Que datos son tratados e de que fontes son obtidos?

Os datos que Amador Fotógrafos trata son únicamente os aportados por vostede como interesado, a través dos datos de contacto facilitados nese sitio de internet.

Amador Fotógrafos poderá tratar datos persoais das seguintes tipoloxías:

Datos identificativos (p.ex., nome e apelidos, NIF, correo electrónico, número de teléfono, dirección postal, etc.).

¿Cal é a legitimación legal para o tratamento dos seus datos?

No momento de recabar os seus datos, pedímoslle que consinta de maneira informada e expresa o tratamento para a finalidade antes citada. O seu consentimento expreso autoriza o tratamento dos seus datos para a finalidade e nas condicións que lle explicamos nesta sección.

¿A quen se comunican os seus datos?

Amador Fotógrafos non comunica nin cede os seus datos a terceiras entidades, salvo obrigación legal de facelo. Os seus datos poden ser cedidos a terceiros encargados do tratamento para a xestión contable e fiscal de Amador Fotógrafos. Ditos encargados do tratamento están establecidos na Unión Europea e tratan os seus datos persoais únicamente para o fin indicado e baixo as instrucións de Amador Fotógrafos.

¿Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos persoais durante o tempo necesario para a prestación do servizo solicitado, mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.

¿Que debe garantirnos ao aportar os seus datos de carácter persoal?

O usuario garante que os datos que aporte son verdadeiros, exactos, completos e atópanse actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que poida ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación.

En caso de que o usuario aporte datos pertencentes a un terceiro, garante que informou a dito terceiro da totalidade de aspectos contidos nesta Política de Privacidade e obtivo o seu consentimento expreso para facilitarnos os seus datos para a finalidade de tratamento de que se trate. Todo iso, con carácter previo ao suministro de datos dun terceiro a través da nosa páxina web.

Para aportarnos os seus datos persoais debe ser maior de 16 anos de idade.

¿Que medidas adoptamos para protexer os seus datos persoais?

Para garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos, adoptáronse os niveis de seguridade requiridos para a protección dos datos persoais e instalaronse os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados a través da presente páxina web. En todo caso, debe ter en consideración que as medidas de seguridade en Internet non son infalibles.

¿Cales son os seus dereitos sobre os seus datos persoais?

Infórmase de que ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais que lle conciernen ou non.

Do mesmo xeito, vostede conta cos seguintes dereitos sobre os seus datos de carácter persoal:

Acceder aos seus datos: Ten dereito a acceder aos seus datos para coñecer que datos persoais estamos tratando que lle conciñan.

Solicitar a rectificación ou supresión dos seus datos: En determinadas circunstancias, ten dereito a rectificar aqueles datos persoais que considere inexactos e que lle conciñan, e que sexan obxecto de tratamento por parte de Amador Fotógrafos, así como dereito a solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non fosen necesarios para os fins cos que foron recollidos.

Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos: En determinadas circunstancias, terá dereito a solicitarnos a limitación do tratamento dos seus datos, no que caso informamos de que únicamente conservaremos os datos sobre os que haxa solicitado limitación no tratamento para o exercicio ou defensa de reclamacións.

Oporse ao tratamento dos seus datos: En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, terá dereito a oporse ao tratamento dos seus datos, no cal caso, deixaríamos de tratalos salvo que debamos continuar facéndoo por motivos lexítimos (por exemplo, para a execución dun contrato válido en vigor) ou para o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.

Poderá exercitar os seus dereitos sobre os seus datos persoais mediante correo electrónico dirixido a Amador Fotógrafos, á dirección info@amadorfotografos.com.es, indicando “Protección de Datos” no asunto e aportando nome completo, apelidos, NIF, contido da solicitude, domicilio postal e correo electrónico para efectos de notificacións. Ao mencionado correo deberá acompañar copia do seu DNI, NIE, Pasaporte ou documento equivalente, polas dúas caras, coa finalidade de acreditar a súa identidade.

Facilitarémoslle información sobre a súa solicitude o antes posible, por medios electrónicos cando sexa posible, e nun prazo máximo de 1 mes dende a recepción da solicitude, aínda que informamos que dito prazo podería prorrogarse por outros 2 meses adicionais tendo en conta a complexidade e o número de solicitudes (neste caso informaríamolo desta extensión sen dilación).

Por último, informámolo de que poderá presentar reclamación ante a Autoridade de Control competente en materia de Protección de Datos, que en España é a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).