Aviso Legal

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE) do 11 de xullo, facilítanse os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web www.amadorfotografos.es (de agora en diante, sitio web) corresponde a:

:

Beatriz Souto Díaz con NIF:
76580730-E y cuyos datos de contacto son:

Amador Fotógrafos
Plácido Peña 23 .
27800 Vilalba Lugo
info@amadorfotografos.com.es

As seguintes condicións regulan o uso deste sitio web. A utilización deste sitio web confirelle a condición de usuario do mesmo e expresa a súa aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das Condicións Xerais publicadas no momento mesmo no que vostede accede á web, sen prexuízo da aceptación das condicións particulares que, no seu caso, resulten de aplicación pola compra dos nosos servizos. Calquera utilización distinta á autorizada está expresamente prohibida, reservándose Amador Fotógrafos a facultade de denegar ou retirar o acceso e uso da web, en calquera momento, e sen previo aviso, aos usuarios que incumpran estas condicións xerais ou as condicións particulares que, no seu caso, resulten de aplicación.

O usuario comprométese a utilizar o sitio web e todo o seu contido e servizos de acordo co establecido na lei, a moral e a orde pública e de acordo coas presentes condicións xerais de uso e das condicións particulares que, no seu caso, lle sexan de aplicación. Asimismo, comprométese a facer un uso adecuado dos contidos da web e a non empregalos para realizar actividades ilícitas ou contrarias á moral e a orde pública, que atenten contra os dereitos de terceiros ou que infrinxan os dereitos da propiedade intelectual e industrial, ou calquera outra normativa aplicable.

O usuario comprométese a non transmitir, introducir, difundir ou poñer á disposición de terceiros calquera tipo de material e información (ficheiros de son e imaxe, fotografías, software, etc.) que sexan contrarios á lei, á moral, á orde pública e ás presentes condicións xerais de uso e as particulares que lle sexan de aplicación. A título meramente enunciativo e sen carácter limitativo ou excluínte, o usuario comprométese a:

Non introducir ou difundir contidos ou propaganda de carácter racista, pornográfico, de apología do terrorismo que atente contra os dereitos das persoas e o establecido na lexislación vixente.

Non introducir ou difundir na rede programas de datos (virus, software, etc.) susceptibles de provocar danos nos sistemas informáticos do proveedor, os seus provedores, clientes ou terceiros usuarios da rede de internet.

Non difundir, transmitir ou poñer á disposición de terceiros calquera tema, información, elemento ou contido que constitúa publicidade ilícita.

O usuario comprométese a non transmitir publicidade non solicitada ou non autorizada, material publicitario lixo, “cartas en cadea”, “estruturas piramidais” ou calquera outra similar. Tamén non deberá introducir ou difundir información e contidos falsos ou inexactos que poidan inducir a erro nos receptores das mesmas, nin suplantar a outros usuarios utilizando as súas chaves de acceso.

Ademais, non debe difundir, transmitir ou poñer á disposición de terceiros calquera información, elemento ou contido que supoña unha violación dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, patentes, marcas ou dereitos de autor que correspondan ao portal ou a terceiros.

O usuario debe evitar difundir, transmitir ou poñer á disposición de terceiros calquera tema, información, elemento ou contido que supoña unha violación do sector das comunicacións e a lexislación de protección de datos de carácter persoal.

É importante que o usuario recoñeza e acepte que o uso dos contidos e servizos ofrecidos pola web de Amador Fotógrafos faise baixo o seu único e exclusivo risco e responsabilidade. Amador Fotógrafos resérvase o dereito de modificar e/ou eliminar os contidos do sitio sen previo aviso. Amador Fotógrafos non garante o correcto funcionamento do sitio web en ningún caso, pero o obxectivo principal é ofrecer sempre un bo servizo e información a través deste sitio.

Amador Fotógrafos non será responsable dos fallos que poidan ocorrer nas comunicacións, incluído o borrado, transmisión incompleta ou retrasos no envío, e tampouco se compromete a que a rede de transmisión estea operativa en todo momento. Amador Fotógrafos tampouco se responsabilizará se un terceiro, vulnerando as medidas de seguridade establecidas por eles, accede aos mensaxes ou os utiliza para o envío de virus informáticos. Non se pode garantir a invulnerabilidade absoluta dos sistemas de seguridade de Amador Fotógrafos, nin a seguridade ou inviolabilidade dos datos na súa transmisión a través da rede.

Amador Fotógrafos tampouco garante a licitude dos contidos de terceiros aos que se acceda a través do portal, nin a veracidade, exactitude, fiabilidade e utilidade dos contidos dispoñibles no mesmo. Resérvase o dereito de denegar ou retirar o acceso ao sitio web e/ou aos servizos en calquera momento e sen necesidade de aviso previo a aqueles usuarios que incumpran as presentes condicións.